රබර් නැවත වගා අලුත් වගා සහනාධාර ක්‍රමය යටතේ වගා කරන ලද අපරිණත වගා සඳහා රසායනික පොහොර

සුදුසුකම්

ඉඩම රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ රබර් නැවත වගා /අලුත් වගා සහනාධාර ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචි වූ අපරිණත වගාවක් සහිත ඉඩමක් විය යුතුය.

අයදුම්කරන ආකාරය

අයදුම්පත් ලබාගන්නා ආකාරය - අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.රබර් සංවර්ධන නිලධාරින්විසින් නිර්දේශිත පොහොර මිශ්‍රණයක් හා නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනු ලැබේ.
සේවය සදහා ගෙවිය යුතු මුදල - ලබාදෙන පොහොර වල වටිනාකම සහනාධාර වාරික වලින් අඩුකරනු ලැබේ.
පොහොර බෙදාහැරීමට ගතවන කාලය - ප්‍රදේශයේ රබර් සංවර්ධන නිලධාරී විසින් පොහොර බෙදාහැරී‍ෙම් සැලැස්ම කලින් දැනුම් දී නියමිත කාලයේදී ‍ෙබදාහරියි.
ලබාදෙන පොහොර වල වටිනාකම සහනාධාර වාරික වලින් අඩුකරනු ලැබේ.
වගකීම දරන නිළධාරියා - අදාල ප්‍රාදේශීය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
 

රබර් වෙන්දේසි මිල

2017 පෙබරවාරි 16
වර්ගය මිල පරාසය
ලේ.ක්‍රේ. නො.1XUnq - Unq
ලේ.ක්‍රේ. නො.1Unq - Unq
ලේ.ක්‍රේ. නො.2Unq - Unq
ලේ.ක්‍රේ. නො.3Unq - Unq
ලේ.ක්‍රේ. නො.4310.00 - Flat
ස්. ක්‍රේ. (දු) නො.1305.00 - Nom
ස්. ක්‍රේ. (දු) නො.2Unq - Unq
ස්. ක්‍රේ. (දු) නො.3310.00 - Flat
ස්. ක්‍රේ. (දු) නො.4302.00 - 307.00
ෆ්ලැට් බාර්ක්Unq - Unq
ස්කිම් ක්‍රේප්Unq - Unq
රි. ස්. ෂීට් නො.1355.00 - Flat
රි. ස්. ෂීට් නො.2345.00 - 350.00
රි. ස්. ෂීට් නො.3340.00 - 342.00
රි. ස්. ෂීට් නො.4338.00 - Nom
රි. ස්. ෂීට් නො.5Unq - Unq

සටහන: රබර් මිල සති දෙකකට වරක් වෙනස් වේ (අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා)

රබර් මිල ගණන් තව දුරටත්

Subsidy Information