රබර් වෙළද බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම (දේශීය හා අපනයන)

බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමට සැපිරිය යුතු අවශ්‍යතා

සුදුසුකම් අයදුම්කරුට තමන්ගේම හෝ බද්දටගත් ස්ථීර ගොඩනැගිල්ලක් තිබිය යුතුය.

කර්මාන්තශාලාව තිබෙන ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් නිකුත් කරන ලද ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකයක් තිබිය යුතුය.
50 kg ක් බර මැනිය හැකි බර මැනීමේ තරාදියක් තිබිය යුතුය.
ව්‍යාපාරයක් සහ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය.
තනි අයදුම්කරුවන් සඳහා ග්‍රාම සේවා නිලධාරී සහතිකය.
 

රබර් වෙන්දේසි මිල

2017 පෙබරවාරි 16
වර්ගය මිල පරාසය
ලේ.ක්‍රේ. නො.1XUnq - Unq
ලේ.ක්‍රේ. නො.1Unq - Unq
ලේ.ක්‍රේ. නො.2Unq - Unq
ලේ.ක්‍රේ. නො.3Unq - Unq
ලේ.ක්‍රේ. නො.4310.00 - Flat
ස්. ක්‍රේ. (දු) නො.1305.00 - Nom
ස්. ක්‍රේ. (දු) නො.2Unq - Unq
ස්. ක්‍රේ. (දු) නො.3310.00 - Flat
ස්. ක්‍රේ. (දු) නො.4302.00 - 307.00
ෆ්ලැට් බාර්ක්Unq - Unq
ස්කිම් ක්‍රේප්Unq - Unq
රි. ස්. ෂීට් නො.1355.00 - Flat
රි. ස්. ෂීට් නො.2345.00 - 350.00
රි. ස්. ෂීට් නො.3340.00 - 342.00
රි. ස්. ෂීට් නො.4338.00 - Nom
රි. ස්. ෂීට් නො.5Unq - Unq

සටහන: රබර් මිල සති දෙකකට වරක් වෙනස් වේ (අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා)

රබර් මිල ගණන් තව දුරටත්

Subsidy Information